آیین نامه‌ها و فرم‌ها- درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ویروس زیکادرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
طغیان عفونت بیمارستانیدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنمای مراقبت و کنترل بیماری انفلوانزادرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنمای تشخیص و درمان بیماری بروسلوزدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
عفونتهای بیمارستانی - دکترسیفیدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
تعریف طغیان.درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتیدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
تشخیص فاسیولیازیسدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
تب تیفوئید یا حصبهدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
پورتال نظام ثبت اطلاعات بیماریهای واگیردرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه مراقبت فاسیولیازیس در ایراندرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه عملیاتی پدیکلوزیس سال۹۷درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه عملیاتی بیماریهای منتقله ازآب وغذا.درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه جامع آمادگی مقابله با پاندمی آنفلوانزا درایراندرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
اپیدمیولوژی فاسیولادرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
fascioliasis - ۲درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
Fascioliasis - ۱درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
درسنامه آموزشی ۱۳۹۴ - مبانی _ سلامت _ واکسندرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
زنجیره سرمادرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنمای کشوری مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازیدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر