فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۵- ۹۹ )

۰۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۹ کد : ۱۰۰۷۰ مناقصات
تعداد بازدید:۲۲۵۳۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه  تاریخ 03/04/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ  07/04/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه  تاریخ  17/04/1399 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه  تاریخ  18/04/1399
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 620.640.000 ریال 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه


نظر شما :