فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره شهرستان محلات (۹- ۹۷ )

۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۴ کد : ۱۱۵ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۷۲۸
دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره شهرستان محلات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 10/04/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روزجمعه   تاریخ  15/04/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روزدو شنبه   تاریخ   25/04/1397 

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز سه شنبه   تاریخ  26/04/1397   

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 323.634.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مناقصه طبخ غذا