فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل ساختمان الغدیر دانشگاه علوم پزشکی اراک (۳۴- ۹۹ )

۲۲ مهر ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۲ کد : ۱۲۵۲۵ مناقصات
تعداد بازدید:۲۲۰۱۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل ساختمان الغدیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 19/07/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز چهارشنبه   تاریخ  23/07/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  شنبه   تاریخ   03/08/1399  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز دوشنبه   تاریخ  05/08/1399   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 746.096.415 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه امور حمل و نقل ساختمان الغدیر


( ۱ )

نظر شما :