آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای یک باب مغازه از کلینیک امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۸ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۱ کد : ۱۴۳۱ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۳۴۸

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای – اجاره داروخانه   2-97
دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد یک باب مغازه از کلینیک امام رضا (ع) اراک را به صورت اجاره جهت داروخانه از طریق مزایده  به واجدان شرایط ( پزشک داروساز) واگذار نماید .  
مهلت خرید اسناد :   از مورخ 26/07/1397 لغایت 02/08/1397 
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ 350000  ریال به حساب 2177865386005 دانشگاه علوم پزشکی اراک  ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)
مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه : اصل فیش واریزی 
مهلت ارسال پیشنهاد :  تا پایان وقت اداری روز شنبه 12/08/1397 
میزان سپرده شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 1 -161343030  بانک رفاه کارگران  به مبلغ 186.000.000 ریال بشرح مندرج در اسناد مناقصه .
محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : جهت خرید اسناد مزایده به آدرس اراک خیابان شهید شیرودی،کلینیک امام رضا (ع) امور مالی  و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.
زمان و مکان گشایش پیشنهادات : تاریخ 13/08/1397 ساعت 9  صبح در دفتر مدیریت حقوقی و امور قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی) 
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید .
روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک
 

کلید واژه ها: مناقصه مزایده داروخانه کلینیک امام رضا مغازه