فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک (۳۲- ۹۷ )

۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۹ کد : ۱۴۹۵ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۸۶۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب  پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 29/07/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه   تاریخ  05/08/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  سه شنبه   تاریخ   15/08 /1397  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز شنبه   تاریخ  19/08/1397  
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 201.350.000 ریال  
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مناقصه مزایده ایاب و ذهاب بیمارستان ولیعصر سامانه تدارکات