فراخوان چهار مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستانها و مراکز تابعه ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۱- ۱۲-۱۳-۱۴- ۹۷ )

۱۹ تیر ۱۳۹۷ | ۰۶:۵۸ کد : ۱۸۴ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۷۰۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستانها و  مراکز تابعه  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس

www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد  4 مناقصه در سامانه تاریخ 1397/4/14می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد  4    مناقصه ازسایت :  روزچهارشنبه   تاریخ  1397/4/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  4  مناقصه  :          روز شنبه   تاریخ   1397/4/30  

زمان بازگشایی پاکت های     4  مناقصه  : ساعت  10 صبح یکشنبه   تاریخ  1397/4/31  

 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :

1-مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک :                             506.000.000 ریال ( 11-97 )

2-مراکز تابعه ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک :                      599.700.000 ریال (12-97 )

3-مرکز بهداشت شهرستان اراک :                                      187.400.000 ریال (13-97 )

4-مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین ع اراک :                     1.321.500.000 ریال(14-97 )  

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در هر 4  مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مناقصه خدمات پشتیبانی


نظر شما :