فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک ( ۴۹-۱۴۰۰ )

۲۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۹ کد : ۲۲۴۵۰ مناقصات
تعداد بازدید:۱۶۶۴۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  17/09/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه   تاریخ  20/09/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  سه شنبه   تاریخ   30/09/1400
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  01/10/1400
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  1.436.144.000 ریال  
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه برون شهری درون شهری اراک


نظر شما :