فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و امور حمل و نقل پرسنل بیمارستان امیرکبیر اراک (۶۰-۱۴۰۱)

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۴ کد : ۳۲۱۷۹ مناقصات
تعداد بازدید:۷۸۲۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل بیمارستان امیرکبیر اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  09/11/1401می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه  تاریخ 13/11/1401 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  یکشنبه  تاریخ   23/11/1401
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز  دوشنبه  تاریخ  24/11/1401  
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.652.578.250 ریال
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633138086
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان امرکبیر اراک


( ۱ )

نظر شما :