راخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۱۶ دستگاه آسانسور پروژه نوسازی بیمارستان ولیعصر (عج) علوم پزشکی اراک (۱- ۹۸) نوبت دوم

۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۶ کد : ۳۵۱۰ مناقصات
تعداد بازدید:۳۱۳۵۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 16 دستگاه آسانسور پروژه نوسازی بیمارستان ولیعصر (عج) علوم پزشکی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 18/01/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه  تاریخ  22/01/1398 
تاریخ و ساعت بازدید از پروژه: 26 و 27 فروردین 1398 ساعت 11 صبح 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز دوشنبه  تاریخ   02/02/1398 
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز سه شنبه  تاریخ  03/02/1398
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 9.000.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

لینک ورود به سامانه ستاد

کلید واژه ها: مناقصه مزایده بیمارستان ولیعصر آسانسور