فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ۵ پایگاه فوریتها پزشکی ۱۱۵ استان مرکزی و ۱ پایگاه شهرستان شازند (۱۸ و ۱۷ - ۹۷ )

۰۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۴ کد : ۳۵۸ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۵۵۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری مدیریت 5  پایگاه فوریتهای پزشکی 115استان مرکزی ومناقصه عمومی واگذاری مدیریت  1 پایگاه فوریتهای پزشکی115 شهرستان شازند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد هر دو مناقصه در سامانه تاریخ 07/05/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد هر دو مناقصه ازسایت :  روز شنبه  تاریخ  13/05/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات هر دو  مناقصه:  روزسه شنبه  تاریخ   23/05/1397 

زمان بازگشایی پاکت های هر دو مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  24/05/1397   

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 5 پایگاه استان : 937.567.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار1 پایگاه شازند :156.100.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان درهر کدام از 2 مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده فوریت های پزشکی مناقصه


( ۱ )