فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۹- ۹۷ )- نوبت دوم

۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۸ کد : ۴۱۸ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۹۷۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 14/05/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز جمعه  تاریخ  19/05/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی  مناقصه:  روز شنبه   تاریخ   03/06/1397 

زمان بازگشایی پاکت های الف  مناقصه : ساعت  10 صبح روزیکشنبه   تاریخ  04/06/1397   

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.737.800.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان درارزیابی کیفی نوبت دوم مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248 


( ۱ )

نظر شما :