فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات مکانیکی و برقی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک (۶- ۹۸ )

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۵ کد : ۴۱۹۰ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۶۴۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات مکانیکی و برقی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید متقاضیان باید دارای سوابق کاری مرتبط و مستند و دارای صلاحیت فنی ( حداقل رتبه حداقل 5 تاسیسات )  از سازمان برنامه و بودجه کشور وصلاحیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ   25/02/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز یکشنبه   تاریخ  29/02/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز چهارشنبه   تاریخ   08/03/1398  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز شنبه   تاریخ  11/03/1398   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 166.317.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

لینک ورود به سامانه ستاد

کلید واژه ها: مناقصه مزایده تعمیرات تاسیسات مکانیک بیمارستان خوانساری


( ۲ )