فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بھداشت و درمان دلیجان (۲۱ -۹۷ )

۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۶ کد : ۵۳۴ مناقصات
تعداد بازدید:۳۱۴۸۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل شبکه بھداشت و درمان دلیجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنھاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ھا ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواھد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواھی امضای الکترونیکی را جھت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷می باشد. مھلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا روز پنجشنبه تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ مھلت زمانی ارائه پیشنھادات مناقصه: روز شنبه تاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ زمان بازگشایی پاکت ھای مناقصه : ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جھت بازگشایی پاکت ھا ۲ شرکت کننده می باشد. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جھت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ھای الف : آدرس اراک خیابان شھید شیرودی خیابان اعلم الھدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادھا و تلفن ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲ اطلاعات تماس سامانه ستاد جھت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴ -۰۲۱ دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

کلید واژه ها: مناقصه حمل و نقل دلیجان سامانه تدارکات ستاد


( ۱ )