آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای یک باب مغازه از کلینیک امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۶ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۲ کد : ۷۲۱۵ مناقصات
تعداد بازدید:۲۶۹۸۴

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای – اجاره داروخانه   2-98
دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد یک باب مغازه از کلینیک امام رضا (ع) اراک را به صورت اجاره جهت داروخانه از طریق مزایده به واجدان شرایط ( پزشک داروساز) واگذار نماید .  
مهلت دریافت اسناد از سامانه تدارکات الکترونیک دولت  :   از مورخ15/10/1398 لغایت 21/10/1398 
مهلت ارسال پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت  :  تا  روزسه شنبه مورخ  01 /11/1398 
میزان سپرده شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 1 -161343030  بانک رفاه کارگران  به مبلغ 240.000.000 ریال بشرح مندرج در اسناد مناقصه .
محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : جهت دریافت اسناد مزایده  و تحویل  پیشنهادات  به نشانی الکترونیک : سامانه تدارکات الکترونیک دولت  setadiran.ir مراجعه فرمایند.
زمان گشایش پیشنهادات :  روز چهارشنبه تاریخ 02/11/1398
حضور مزایده گران در جلسه گشایش پیشنهادات بلامانع است. 

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه داروخانه کلینیک امام رضا پزشک داروساز


نظر شما :