فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند (۱-۹۹ )

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۹ کد : ۸۵۹۲ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۰۸۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی انجام  امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت شازند در سال 1399را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

  تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 17/01/ 1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت روز چهار شنبه 20/01/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز  شنبه 30/01/1399
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10 صبح  روز یکشنبه تاریخ 31/01/1399
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : .535.969.500ریالطبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل درون شهری برون شهری شازند


( ۱ )

نظر شما :