مطالب مرتبط با کلید واژه

وبینارهای آموزشی


وبینارهای آموزشی

1- گزارش پرستاری 2- معرفی نظام مراقبت سندرمیک 3- کنترل عفونت  های بیمارستانی 4- پیشگیری از عفونت کاتتر دیالیز 5- اصول کنترل عفونت در بخش همودیالیز 6- مراقبت های پرستاری در بیماران دارای عفونت کاتتر دیالیز 7-بحران و بلایا 8- مدیریت خطر 9- FMEA 10- نمونه گیری در میکروب شناسی 11- نمونه گیری کشت میکروبی 12- ایمنی ...