مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش


بخش اورژانس Acute

مسئول بخش : خانم نجیمه آزاد مرز آبادی تلفن های داخلی بخش : 2242 - 2243 رئیس بخش : آقای دکتر محمدرضا غلامی تعداد تخت های فعال :  11  بستری ،  0   اکسترا  موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف- بلوک 1  تعداد ...

بخش اورژانس بستری

مسئول بخش : خانم نجمه احمدی تلفن های داخلی بخش : 2221-2220 رئیس بخش : آقای دکتر محمدرضا غلامی تعداد تخت های فعال :  24  بستری و  0  اکسترا موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف -  بلوک 1  تعداد پرسنل :    21 ...

بخش مراقبت های ویژه (ICU)

مسئول بخش : خانم معصومه آبائی تلفن های داخلی بخش : 2291-  2292 رئیس بخش :  آقای دکتر علی خانی دخت تعداد تخت های فعال :   9   بستری و    0   اکسترا موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه اول – ...

بخش مراقبت های قلبی (CCU)

مسئول بخش : خانم مریم فرزانه تلفن های داخلی بخش : 2196- 2197 رئیس بخش : آقای دکتر علیرضا علی سعیدی تعداد تخت های فعال :     12 بستری و  0   اکسترا0 موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف -  بلوک ...

بخش مراقبت های ویژه جراحی (SICU)

مسئول بخش : خانم شبنم نجیمی تلفن های داخلی بخش : 2296- 2297  رئیس بخش : آقای دکتر علی خانی دخت تعداد تخت های فعال :  9   بستری و   0   اکسترا0 موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه اول – بلوک ...

بخش مراقبت های ویژه قلب باز

مسئول بخش : خانم صفورا شمسی تلفن های داخلی بخش : 2323-2321 رئیس بخش : آقای دکتر علیرضا کمالی تعداد تخت های فعال :  6    بستری و    0  اکسترا  0 موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه اول - بلوک 2 تعداد پرسنل ...

بخش آنژیوگرافی

مسئول بخش: آقای علی مشایخی تلفن داخلی بخش : 2351 - 2352 رئیس بخش: آقای دکتر سعید صدرنیا تعداد تخت های فعال:   6 بستری و   0   اکستراء موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی:   طبقه اول – بلوک 2  تعداد پرسنل : 9 ...

بخش داخلی A

مسئول بخش :خانم فاطمه عباسی تلفن های داخلی بخش :2361-2362 رئیس بخش :خانم دکتر فائزه صوفیان تعداد تخت های فعال :  32  بستری و   0  اکسترا موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه دوم- بلوک 3 تعداد پرسنل :    19   پرستار ، ...

بخش داخلی B

مسئول بخش : خانم مریم غضنفری تلفن های داخلی بخش :2481  -2482 رئیس بخش : آقای دکتر تورج واله تعداد تخت های فعال :   30 بستری ، 0  اکسترا و   2 تخت ستاره دار دیالیز صفاقی  موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : ...

بخش داخلی قلب و ریه

مسئول بخش : خانم معصومه حمزه علی تلفن های داخلی بخش :2401- 2402-2404   رئیس بخش :آقای دکتر افشین بابایی تعداد تخت های فعال :  32    بستری و  0   اکسترا موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه دوم – بلوک 3 تعداد پرسنل ...

بخش جراحی A

مسئول بخش: خانم اکرم مجنونی تلفن داخلی بخش:2162 -2161 - 2164 رئیس بخش: آقای دکتر سعید صدرنیا تعداد تخت های فعال:   32 بستری و 0  اکسترا موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی:   طبقه همکف- بلوک 3 تعداد پرسنل :    19   پرستار ، ...

بخش جراحی B

مسئول بخش : خانم فرانک ترابی تلفن داخلی بخش : 2331- 2334-2332 رئیس بخش: آقای دکتر رضا شجاعی تعداد تخت های فعال:   32 بستری و 0  اکسترا موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه اول- بلوک 3 تعداد پرسنل :  17 پرستار  ،  2 ...

بخش داخلی C

مسئول بخش : خانم ثمره سامانیان تلفن های داخلی بخش :  2451 -  2452 رئیس بخش : آقای دکتر حمیدرضا نوروزی تعداد تخت های فعال :  31  بستری  و  0 اکستراء موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی : طبقه سوم – بلوک 3 تعداد پرسنل : ...