مطالب مرتبط با کلید واژه

نمونه گیری


آزمایشگاه تشخیص طبی

مسئول بخش کلینیکال:دکترامیر ورد مسئول بخش پاتولوژی:دکتر امیر ورد سوپروایزر آزمایشگاه : خانم پریسا آزاد تلفن های واحد : داخلی 2143 - 2146 - 2148 - 2150 موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف–   بلوک 1 تعداد پرسنل : 37نفر   شرح وظایف : انجام آزمایشهای درخواستی ...