مطالب مرتبط با کلید واژه

دارو


ایمنی دارو

ابلاغ کتابچه دارو های با هشدار بالا کتابچه داروهای با هشدار بالا اسامی مشابه بازنگری آنتی دوت با هشدار بالا - 12 گانه بازنگری  داروهای 25درجه بازنگری  داروهای یخچالی8-2 درجه بازنگری فهرست_داروهای_حیاتی خودبخود متوقف شونده داروهای با هشدار بالا مالتیپل دوز مشابه ظاهری