مطالب مرتبط با کلید واژه

فرم


فراگیران

1- فرم اخلاق حرفه ای 1 2- فرم اخلاق حرفه ای 2 3- فرم ارزشیابی عملکرد فراگیر 4- فرم پرسشنامه 360 دستیاران خودارزیابی 5- فرم پرسشنامه مربوط به اینترن ها و دانشجویان 6- فرم چک لیست دستیاران جراحی 7- فرم رضایتمندی فراگیران  8- فرم نظرسنجی دستیاری 9- فرم ...

لینک فایل های مورد نیاز پژوهشگران

لینک فرم های پروپزال ، گزارش نهایی طرح ، پایان نامه و ... https://arakmu.ac.ir/vcr/fa/regulation/category/377/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85 لینک فرم های اخلاق در پژوهش https://arakmu.ac.ir/vcr/fa/regulation/category/375/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C