مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت آموزشی


معرفی معاونت آموزشی

      خانم دکتر مهرک منتظران متخصص داخلی هیئت علمی استادیار دانشگاه معاونت آموزشی بیمارستان امیرالمومنین (ع) ابلاغ معاونت