اطلاعیه بیمارستان

شماره تلفنهای بیمارستان
35453582-086
مدیریت
35453582-086    داخلی 201
تلفن گویای بیمارستان
35453583-086
دفتر پرستاری
داخلی   212
بخش اطفال و داخلی
داخلی  204
بخش اورژانس
داخلی  211
آزمایشگاه
داخلی  216   
داروخانه 
داخلی   210
پذیرش
داخلی  200
نگهبانی
داخلی  214
خدمات
داخلی   203
انبار داروئی
داخلی   207
مامایی
داخلی   202
مدارک پزشکی
داخلی   215 
پزشک عمومی
داخلی   209
رادیولوزی
داخلی   208
دیالیز
داخلی   206 
اعصاب و روان
داخلی   205

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۳۹۷