مطالب مرتبط با کلید واژه

جناب


تیم مدیریتی

تیم مدیریتی

نام و نام خانوادگی :  جناب آقای  دکتر علی اکبر علیخانی  سمت: ریاست بیمارستان امام علی(ع)کمیجان       نام و نام خانوادگی: جناب آقای قاسم جامه بزرگی سمت: مدیر داخلی بیمارستان امام علی(ع) کمیجان      

رادیولوژی

مسئول فنی: دکتر اسلام جو(متخصص رادیولوژی) مسئول بخش: آقای گودرز حسینی(کارشناس رادیولوژی) تلفن: 08635453583 داخلی: 208 ساعت کاری: به صورت شبانه روزی شرح وظایف کارشناس رادیولوژی: - پذیرش بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی با معرفی پزشک معالج با اولویت بیماران اورژانس - ارائه دستورات و آمادگی ...