مطالب مرتبط با کلید واژه

امام


تیم مدیریتی

تیم مدیریتی

نام و نام خانوادگی :  جناب آقای  دکتر علی اکبر علیخانی  سمت: ریاست بیمارستان امام علی(ع)کمیجان       نام و نام خانوادگی: جناب آقای قاسم جامه بزرگی سمت: مدیر داخلی بیمارستان امام علی(ع) کمیجان