مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمار


راهنمای بیماران

راهنمای بیمار بستری از پذیرش تاترخیص بیمار به درمانگاه  تخصصی مربوطه مراجعه می کند و پس از ویزیت توسط متخصص در صورت نیاز به بستری شدن ، بیمار یا همراه بیمار با در دست داشتن دستور بستری از سوی پزشک به واحد ...

نحوه پذیرش

 راهنمای بیمار بستری از پذیرش تاترخیص بیمار به درمانگاه  تخصصی مربوطه مراجعه می کند و پس از ویزیت توسط متخصص در صورت نیاز به بستری شدن ، بیمار یا همراه بیمار با در دست داشتن دستور بستری از سوی پزشک به واحد ...

منشورحقوق بیمار

      منشور حقوق بیمار   1-      بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان مطلوب وموثر همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی وفرهنگی ومذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد. 2-      بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستاروسایر اعضای گروه معالج ...

رادیولوژی

معرفی پرسنل: جناب  آقای گودرز حسینی پور جناب اقای سیدین شرح وظایف: ·        انجام امور مربوط به عکس برداری از تمام نقاط بدن ·        دادن شرایط مناسب عکس برداری مانند KV و MAS مناسب به بیمار برای بالا بردن کیفیت عکس  ·        تعویض بموقع داروی ظهور و ثبوت و آب مناسب دستگاه پروسسور رادیولوژی ...