مطالب مرتبط با کلید واژه

تماس


اطفال

در طبقه دوم بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد پزشک بخش:متخصص داخلی ومتخصص اطفال می باشد پرسنل درمان :کارشناس پرستاری مسئول بخش:خانم نوروزی تلفن تماس :08625453583     داخلی 204

داخلی

بخش داخلی: در طبقه دوم بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد پزشک بخش:متخصص داخلی ومتخصص اطفال می باشد پرسنل درمان :کارشناس پرستاری مسئول بخش:خانم نوروزی تلفن تماس :08625453583     داخلی 204  

دیالیز

بخش دیالیز: طبقه اول سمت چپ درب ورودی دارای 5تخت و4 دستگاه که در تمام ایام بجز جمعه ها در شیفت صبح به ارائه خدمات می پردازد پزشک بخش :متخصص داخلی پرسنل درمان :1نفر کارشناس پرستاری مسئول بخش :خانم لیلا حسنی تلفن تماس :08625453583   داخلی ...