مطالب مرتبط با کلید واژه

درمان


منشورحقوق بیمار

       -بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان مطلوب و موثر همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی و فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.  -بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستار و سایر اعضای ...

اطفال

در طبقه دوم بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد پزشک بخش:متخصص داخلی ومتخصص اطفال می باشد پرسنل درمان :کارشناس پرستاری مسئول بخش:خانم نوروزی تلفن تماس :08625453583     داخلی 204