مطالب مرتبط با کلید واژه

درمان


منشورحقوق بیمار

محور اول : دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است. محور دوم : اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد . محور سوم : حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت ...

اطفال

در طبقه دوم بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد پزشک بخش:متخصص داخلی ومتخصص اطفال می باشد پرسنل درمان :کارشناس پرستاری مسئول بخش:خانم نوروزی تلفن تماس :08625453583     داخلی 204