حذف اضطراری نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تاریخ : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲