تکنولوژی پرتوشناسی

تکنولوژی پرتوشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته

رشته / رشته های تحصیلی: تکنولوژی پرتو شناسی (رادیولوژی)

هدف:آموزش دانشجویان در زمینه روشهای تصویر برداری معمولی و تخصصی پرتوشناسی و آموزش فنون مقدماتی

معرفی گروه تکنولوژی پرتوشناسی

مدیر گروه

سرکار خانم دکتر فاطمه سیف

(مرتبه علمی:استادیار)

دکترای فیزیک پزشکی - CV

اعضاء هیئت علمی

جناب آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی

(مرتبه علمی:استادیار)

سرکار خانم دکتر فاطمه سیف

(مرتبه علمی:استادیار)

سرکار خانم دکتر فاطمه قهرمانی

(مرتبه علمی:استادیار)

دکترای  فیزیک پزشکی - CV

 

دکترای فیزیک پزشکی - CV

 

دکترای فیزیک پزشکی - CV

کارشناسان

آقای سلمان سلیمی

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

 

فایل های مرتبط

کلید واژه ها: گروه تکنولوژی پرتوشناسیدانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹