تکنولوژی پرتوشناسی

تکنولوژی پرتوشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته

رشته / رشته های تحصیلی: تکنولوژی پرتو شناسی (رادیولوژی)

هدف:آموزش دانشجویان در زمینه روشهای تصویر برداری معمولی و تخصصی پرتوشناسی و آموزش فنون مقدماتی

معرفی گروه تکنولوژی پرتوشناسی

مدیر گروه

سرکار خانم دکتر فاطمه سیف

دکترای فیزیک پزشکی - CV

اعضاء هیئت علمی

جناب آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی

سرکار خانم دکتر فاطمه سیف

سرکار خانم دکتر فاطمه قهرمانی

دکترای  فیزیک پزشکی - CV

دکترای فیزیک پزشکی - CV

دکترای فیزیک پزشکی - CV

کارشناسان

آقای سلمان سلیمی

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

 

فایل های مرتبط

کلید واژه ها: گروه تکنولوژی پرتوشناسیدانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۸