اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۸۰۹

 

خانم معصومه نوروزی ضامنجانی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 223

پست الکترونیکی: m.noruzizamanjani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

خانم محبوبه خسروانی

کارشناس ارشد پرستاری (داخلی، جراحی)

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 246

پست الکترونیکی: mahboobkhosravani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

آقای حامد پرنیخ

کارشناس ارشد تکنولوژی اتاق عمل

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 193

پست الکترونیکی: hamedparnikh33@gmail.com

رزومه کاری (CV)

آقای رضا فیضی

کارشناس ارشد تکنولوژی اتاق عمل

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 152

پست الکترونیکی: fayzireza710227@gmail.com

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: دانشکده پیراپزشکی اراک اعضای هیات علمی تکنولوژی اتاق عمل

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۴۰۲