اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۹۳۶

 

خانم معصومه نوروزی ضامنجانی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 223

پست الکترونیکی: m.noruzizamanjani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

خانم محبوبه خسروانی

کارشناس ارشد پرستاری (داخلی، جراحی)

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 246

پست الکترونیکی: mahboobkhosravani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

آقای حامد پرنیخ

کارشناس ارشد تکنولوژی جراحی

(اتاق عمل)

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی: 175

پست الکترونیکی: hamedparnikh33@gmail.com

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی اراک