اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۸۱۴

 

 

 

دکتر محمد رضا بیاتیانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:150

پست الکترونیکی:b.medphy@arakmu.ac.ir

رزومه کاری(CV)

دکتر فاطمه سیف

Ph.D فیزیک پزشکی

1595354293-bayatiani.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:8-34173503-086

داخلی:260

پست الکترونیکی: seif@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر فاطمه قهرمانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1594368324-sayadi.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:256

پست الکترونیکی: f.ghahramani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

خانم زهرا فرزانگان

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

1594368324-sayadi.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:160

پست الکترونیکی: z.farzanegan@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی) دانشکده پیراپزشکی اراک