کارشناسان و مربیان

تعداد بازدید:۴۶۲

کارشناسان

آقای سلمان سلیمی

کارشناس تکنولوژی پرتودرمانی و

تکنولوژی پرتوشناسی

1595185705-salimi.png

کارشناس رشته: تکنولوژی پرتودرمانی و تکنولوژی

پرتوشناسی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:299

شرح وظایف

مسئول ومربیان کارآموزی

آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1595354293-bayatiani.png

مسئول و مربی کارآموزی:رشته تکنولوژِی پرتودرمانی

مدرک تحصیلی:Ph.D فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:250 

                    و34173526-086

          شرح وظایف

خانم دکتر فاطمه سیف

Ph.D فیزیک پزشکی

1594370543-seif.png

مسئول و مربی کارآموزی:رشته تکنولوژِی پرتودرمانی

مدرک تحصیلی:Ph.D فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:360     

   شرح وظایف

کلید واژه ها: کارشناسان مربیان گروه تکنولوژی پرتودرمانی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹