کارشناسان و مربیان

تعداد بازدید:۲۷۷۵

کارشناسان

خانم نونا شجاع پور

کارشناس تکنولوژی پرتو درمانی 

 

6504bbeaad0c7-shojapour.png

کارشناس و مربی رشته: تکنولوژی پرتودرمانی 

مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد میکروبیولوژی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199

شرح وظایف

مسئول ومربیان کارآموزی

آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1659115525-bayatiani.png

مسئول و مربی کارآموزی:رشته تکنولوژِی پرتودرمانی

مدرک تحصیلی:Ph.D فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:150و167

                    و34173526-086

   رزومه کاری(CV)      

خانم دکتر فاطمه سیف

Ph.D فیزیک پزشکی

6504bde87a485-seif.png

مسئول و مربی کارآموزی:رشته تکنولوژِی پرتودرمانی

مدرک تحصیلی:Ph.D فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:260

رزومه کاری (CV)

آقای احمد رضائیان

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

1681761776-ahmadrezaeian.png

مربی کارآموزی: رشته تکنولوژِی پرتو درمانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:163

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: کارشناسان مربیان گروه تکنولوژی پرتودرمانی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۳