کارشناسان و مربیان

تعداد بازدید:۱۹۱۱

کارشناسان

آقای وحید عربی

کارشناس تکنولوژی پرتو درمانی 

 

1642796316-.png

کارشناس و مربی رشته: تکنولوژی پرتودرمانی 

مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199

شرح وظایف

مسئول ومربیان کارآموزی

آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1659115525-bayatiani.png

مسئول و مربی کارآموزی:رشته تکنولوژِی پرتودرمانی

مدرک تحصیلی:Ph.D فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:150

                    و34173526-086

   رزومه کاری(CV)      

خانم دکتر فاطمه سیف

Ph.D فیزیک پزشکی

1594370543-seif.png

مسئول و مربی کارآموزی:رشته تکنولوژِی پرتودرمانی

مدرک تحصیلی:Ph.D فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:260

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: کارشناسان مربیان گروه تکنولوژی پرتودرمانی دانشکده پیراپزشکی اراک