آزمایشگاه ویروس شناسی

تعداد بازدید:۷۶۵۸
آزمایشگاه ویروس شناسی

آزمایشگاه  ویروس شناسی و میکروب شناسی مولکولی

آزمایشگاهی با ظرفیت پذیرش 20-15 دانشجو که انواع فعالیتهای آموزشی  و پژوهشی  مرتبط در آن انجام می شود و هدف آن تلاش جهت پرورش دانشجویان فعال و پویا می باشد و امکان فعالیت برای تک تک دانشجویان را فراهم کرده است.

 

کارشناس:  سرکار خانم دکتر منا نساج (دارای مدرک P.hD باکتری شناسی)

-آزمایشگاه شامل سه بخش مجزا می باشد:

1-میکروب شناسی مولکولی

الف-دانشجویان ارشد میکروب شناسی –واحد عملی درس تشخیص مولکولی :

-(انجام کلیه مراحل کلونینگ–پروتیین سازی و وسترن بلات و ...)

2-ویروس شناسی:

الف- دانشجویان علوم آزمایشگاهی - واحد عملی ویروس شناسی:

-تشخیص  مولکولی  و ژنومی –پروتیینی ویروسها :(استخراج ژن به روشهای مختلف .PCR.تخلیص پلاسمید.الکتروفورز افقی.الکتروفورز عمودی.وسترن بلات و ....).

ب-دانشجویان ارشد میکروب شناسی: واحد عملی ویروس شناسی:

-(تکثیر ویروسها با روشهای کشت سلول،تیتراسیون ویروسی به روشهای TCID50و Plaque    assayو...) و نیز تشخیص  مولکولی  و ژنومی

-همکاری در انجام طرحهای پژوهشی

3-Real time –PCR

-پشتیبانی عملی پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی مصوب کلیه گروههای موجود در دانشگاه (.میکروب.بیوتکنولوژیایمونولوژی .آناتومی. فیزیولوژی وبیوشیمی و انگل شناسی و.....).

-آموزش عملی دانشجویان ارشد ایمونولوژی

-آموزش عملی دانشجویان میکروب شناسی

وسایل و تجهیزات:

-میکروفیوژ

-سانتریفیوژ

-تانک الکتروفورز افقی،عمودی، وسترن بلات

-بن ماری

-میکروسکوپ Invert

-انکوباتور

-هودB π

-Thermal  Cycler

Light Cycler 96-

 

کلید واژه ها: آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۴۰۲