کارشناسان و مربیان

تعداد بازدید:۶۱۳

کارشناسان

خانم سمیه معطی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

1594990222-.png

کارشناس رشته: علوم آزمایشگاهی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

ورودی های: مهر و بهمن99،مهر و بهمن 98  

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:199

شرح وظایف

خانم مهسا مخلص آبادی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

1594990450-.png

کارشناس رشته: علوم آزمایشگاهی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

ورودی های: مهر و بهمن97، بهمن 96 و مهر 96

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199           شرح وظایف

مسئول و مربیان کارآموزی

آقای دکتر احسان اله غزنوی راد

 

 

1594367173-.png

 

مسئول کارآموزی: رشته علوم آزمایشگاهی 

مدرک تحصیلی: PhD باکتری شناسی پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:152

رزومه کاری CV

آقای محمود خسروی

 

1597632269-safe.png

 

مربی کارآموزی:رشته علوم آزمایشگاهی 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:193

رزومه کاری CV

آقای دکتر محمد صیادی

 

1594368324-sayadi.png

مربی کارآموزی:رشته علوم آزمایشگاهی 

مدرک تحصیلی:PhD خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:166

 

رزومه کاریCV

آقای مراد آبادی

 

1597936216-male.png

مربی کارآموزی:رشته علوم آزمایشگاهی 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

شرح وظایف

خانم زهرا نجفی

 

1597936216-male.png

مربی کارآموزی:رشته علوم آزمایشگاهی 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:263     

   شرح وظایف

کلید واژه ها: کارشناسان مربیان گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰