کارشناسان و مربیان

تعداد بازدید:۳۴۹۴

کارشناسان

خانم سمیه معطی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

1594990222-.png

کارشناس رشته: علوم آزمایشگاهی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:199

شرح وظایف

مسئول و مربیان کارآموزی

آقای دکتر محمد صیادی

 

 

1594368324-sayadi.png

 

مسئول کارآموزی در عرصه: رشته علوم آزمایشگاهی 

مدرک تحصیلی: PhD خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:166

رزومه کاری CV

آقای محمود خسروی

 

1597632269-safe.png

 

مربی کارآموزی:رشته علوم آزمایشگاهی 

مدرک تحصیلی:دانشجوی PhD خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:193

رزومه کاری CV

آقای دکتر سید سعید حسنی 

 

1651856847-hassani.png

مسئول کارآموزی1و2: رشته علوم آزمایشگاهی 

مدرک تحصیلی:PhD خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

شماره تماس:  8-34173503-086 داخلی:163

 

رزومه کاری CV

خانم مریم یاوری

 

1677921810-noname.png

مربی کارآموزی:رشته علوم آزمایشگاهی 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:160     

   شرح وظایف

کلید واژه ها: کارشناسان مربیان گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲