آزمایشگاه هماتولوژی

تعداد بازدید:۱۳۵۷۲
آزمایشگاه هماتولوژی

در این آزمایشگاه، آزمایشات هماتولوژی، هورمون، ایمونوهماتولوژی وزیست شناسی برای دانشجویان رشته‏ علوم آزمایشگاهی پیراپزشکی انجام می‏شود. کلاسهای آزمایشگاه که با ظرفیت 20-15 نفر برگزار می‏گردد زیر نظر مدرس مربوطه و کارشناس آزمایشگاه انجام می‏گیرد.
 

  کارشناس: سرکارخانم مینو گلستانی (دارای مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی)


امکانات آزمایشگاه عبارتند از:

 • اسپکتروفتومتر
 • میکروسکوپ دو چشمی
 • میکروسکوپ سه چشمی آموزشی
 • بن ماری
 • میکروفیوژ
 • سروفیوژ
 • سانتریفوژ
 • الایزاریدر
 • انکوباتور
 • هود

 در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایشات توسط تک تک دانشجویان وجود دارد.

آزمایشات زیر جهت گروههای علوم آزمایشگاهی انجام می‏شود: 

 • شمارش سلولهای خونی :WBC-RBCوPLt وتشخیص افتراقی
 • انجام آزمایشات انعقادی PTوPTTوفیبرینوژن-BT-CTوTT
 • بررسی لامهای آموزشی اختلالات خونی وبیماریها
 • انجام آزمایش رتیکولوسیت وA1CوHbA2
 • الکتروفورزHbوDNA
 • استخراج DNAاز باکتری وخون
 • انجام آزمایشات هورمون شناسی به روش الایزا
 • انجام آزمایشات بوکال اسمیر
 • انجام آزمایشات ایمونوهماتولوژی:
 • تیتراسیون آنتی سرمها
 • انجام آزمایش cell typeوback type
 • تعیین RHوDu
 • کومبس مستقیم
 • کومبس غیرمستقیم
 • انجام آزمایشات پنل:mini panel  وcomplete panel
 • تعیین گروه خونی از روی بزاق

 
 
 
 

کلید واژه ها: آزمایشگاه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱