اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۳۰۸۳

 

 

خانم منصوره کریمی کیا

کارشناس ارشد پرستاری

(مراقبت های ویژه)

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:206

پست الکترونیکی: karimikia93@gmail.com

رزومه کاری (CV)

خانم صفورا امیدوار

کارشناسی ارشد  پرستاری

(مراقبت های ویژه)

image?website=school-paramedicine&language=fa&preset=editor&name=1599807332-omidvar.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:160

پست الکترونیکی:s_omidvar1991@yahoo.com

رزومه کاری (CV)

 

خانم نازنین امینی

کارشناسی ارشد پرستاری

(مراقبت های ویژه)

1595354293-bayatiani.png

 سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:160

پست الکترونیکی:nazaninamini69@yahoo.com

رزومه کاری:CV

 

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی اراک