کارشناسان و مربیان

تعداد بازدید:۱۳۹۶

کارشناسان

خانم محدثه رحیمی

کارشناس تکنولوژی اتاق عمل

660fd9e522e47-rahimi.png

کارشناس رشته:تکنولوژی اتاق عمل

مدرک تحصیلی:کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 199

شرح وظایف

مسئول و مربیان کارآموزی 

خانم  معصومه نوروزی ضامنجانی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

1642786720-.png

مربی کارآموزی: رشته تکنولوژی اتاق عمل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

شماره تماس:  8-34173503-086

داخلی: 223

رزومه کاری CV

 

 

خانم محبوبه خسروانی

کارشناس ارشد پرستاری (داخلی، جراحی)

 

1642786738-.png

مسئول و مربی کارآموزی: رشته تکنولوژی اتاق عمل

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی، جراحی)

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 246

رزومه کاری CV

آقای حامد پرنیخ

کارشناس ارشد تکنولوژی جراحی( اتاق عمل)

 

1652037846-parnikh.png

مربی کارآموزی: رشته تکنولوژی  اتاق عمل

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 193

رزومه کاری CV

آقای رضا فیضی

کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل

 

6557c69848db6-feizi.png

مربی کارآموزی: رشته تکنولوژی اتاق عمل

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل 

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 152

رزومه کاری CV

 

خانم زهرا حاج علی بیگی

کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

 

6504ba3b20c8f-hajalibegi.png

مربی کارآموزی: رشته تکنولوژی اتاق عمل

مدرک تحصیلی:کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل 

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 160

 

کلید واژه ها: دانشکده پیراپزشکی اراک کارشناسان تکنولوژی اتاق عمل مربیان تکنولوژی اتاق عمل

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۴۰۳