کارشناسان و مربیان

تعداد بازدید:۷۹۱

کارشناسان

خانم ثمین طاهری

کارشناس اتاق عمل

1643053117-taheri.png

کارشناس رشته: اتاق عمل

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 209

شرح وظایف

مسئول و مربیان کارآموزی 

خانم  معصومه نوروزی ضامنجانی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

1642786720-.png

مسئول و مربی کارآموزی: رشته اتاق عمل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

شماره تماس:  8-34173503-086

داخلی: 223

رزومه کاری CV

 

 

خانم محبوبه خسروانی

کارشناس ارشد پرستاری (داخلی، جراحی)

 

1642786738-.png

مربی کارآموزی: رشته اتاق عمل

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی، جراحی)

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 246

رزومه کاری CV

آقای حامد پرنیخ

کارشناس ارشد تکنولوژی جراحی

(اتاق عمل)

 

1652037846-parnikh.png

مربی کارآموزی: رشته اتاق عمل

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد تکنولوژی جراحی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 175

رزومه کاری CV

کلید واژه ها: دانشکده پیراپزشکی اراک مربیان اتاق عمل کارشناسان اتاق عمل