کارشناسان و مربیان

تعداد بازدید:۳۰۷

کارشناسان

خانم فاطمه نور بهشت

کارشناس هوشبری

1594990282-.png

کارشناس رشته: هوشبری مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی روانشناسی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:299

شرح وظایف

مسئول و مربیان کارآموزی 

خانم منصوره کریمی کیا

 

1596731550-karimikia.png

مسئول و مربی کارآموزی: رشته هوشبری

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد پرستاری (مراقبت های ویژه)

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:306           

رزومه کاری CV

خانم صفورا امیدوار

 

image?website=school-paramedicine&language=fa&preset=editor&name=1599807332-omidvar.png

مربی کارآموزی: رشته هوشبری

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد پرستاری (مراقبت های ویژه)

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:263     

رزومه کاری CV

خانم الهام محمدی

 

1597936216-male.png

مربی کار آموزی : رشته هوشبری

مدرک تحصیلی:کارشناسی پرستاری

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:263

شرح وظایف

خانم  شاکری

1597936216-male.png

مربی کارآموزی: هوشبری

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

شماره تماس:  ---

داخلی:      شرح وظایف

خانم  پریسا محسنی

1597936216-male.png

مربی کارآموزی: هوشبری

مدرک تحصیلی:کارشناسی هوشبری

شماره تماس:  ---

داخلی:      شرح وظایف

کلید واژه ها: کارشناسان مربیان گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹