اهداف و رسالت دانشکده

تعداد بازدید:۱۳۷۸

چشم انداز (Vision)

دانشکده پیراپزشکی اراک درنظرداردازطریق بهره گیری ازهمکاری و حمایت کلیه اعضا( اعضاهیات علمی مجرب،کارکنان ودانشجویان) بابهره گیری ازفناوری های جدید،ایجادفضای توام باخلاقیت ونوآوری،ازطریق برطرف نمودن مشکلات ونیازهای آموزشی دانشکده طی 4 سال آینده جز 10دانشکده برترپیراپزشکی کشورباشدوزمینه تولیدوانتقال دانش پیراپزشکی رادرآینده ارتقاءبخشد.

ماموریت( Mission)

رسالت این دانشکده،ارتقاء کیفی سطح آموزشی می باشدکه با ایجاد شرایط مطلوب یاددهی ویادگیری در حیطه علوم پیراپزشکی و انجام فعالیتهایی از قبیل برنامه ریزی،هدایت وانجام پژوهش در آموزش،آموزش اعضاء هیات علمی،توانمندسازی نیروی انسانی ،افزایش انگیزه در فراگیران ومدرسین،استفاده بهینه از منابع و تجهیزات،تحول در برنامه های آموزشی وارزشیابی مستمرتحقق خواهد یافت.

 

کلید واژه ها: اهداف و رسالت دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱