کارشناسان و مربیان

تعداد بازدید:۳۳۶

کارشناسان

آقای سلمان سلیمی

کارشناس تکنولوژی پرتودرمانی و

تکنولوژی پرتوشناسی

1595185705-salimi.png

کارشناس رشته: تکنولوژی پرتو شناسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199

شرح وظایف

مسئول و مربیان کارآموزی

خانم زهرا فرزانگان

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

1597936216-male.png

مسئول کارآموزی: رشته تکنولوژی پرتوشناسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:163              شرح وظایف

آقای تقیخانی

کارشناس رادیولوژی

 

1597936216-male.png

مربی کارآموزی:رشته تکنولوژی پرتوشناسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی رادیوژی

 

       شرح وظایف

آقای خاکباز

کارشناس رادیولوژی

1597936216-male.png

مربی کارآموزی:رشته تکنولوژی پرتوشناسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی رادیوژی

 

       شرح وظایف

خانم محرابی

کارشناس رادیولوژی

1597936216-male.png

مربی کارآموزی:رشته تکنولوژی پرتوشناسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی رادیوژی

 

       شرح وظایف

کلید واژه ها: کارشناسان مربیان گروه تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی) دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰