کارشناسان و مربیان

تعداد بازدید:۱۴۵۰

کارشناسان

آقای وحید عربی

کارشناس تکنولوژی پرتوشناسی

 

1642796316-.png

کارشناس رشته: تکنولوژی پرتو شناسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199

شرح وظایف

مسئول و مربیان کارآموزی

خانم زهرا فرزانگان

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

1635619018-farzanegan.png

مسئول کارآموزی: رشته تکنولوژی پرتوشناسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:160              شرح وظایف

آقای تقیخانی

کارشناس رادیولوژی

 

1597936216-male.png

مربی کارآموزی:رشته تکنولوژی پرتوشناسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی رادیوژی

 

       شرح وظایف

آقای خاکباز

کارشناس رادیولوژی

1597936216-male.png

مربی کارآموزی:رشته تکنولوژی پرتوشناسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی رادیوژی

 

       شرح وظایف

خانم محرابی

کارشناس رادیولوژی

1597936216-male.png

مربی کارآموزی:رشته تکنولوژی پرتوشناسی

مدرک تحصیلی:کارشناسی رادیوژی

 

       شرح وظایف

کلید واژه ها: کارشناسان مربیان گروه تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی) دانشکده پیراپزشکی اراک