اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۳۵۳۹

 

آقای محمود خسروی

کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و

بانک خون

1595354293-bayatiani.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:8-34173503-086

داخلی:193

پست الکترونیکی: khosravi.mahmood@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر محمد صیادی

Ph.D خون شناسی آزمایشگاهی و

بانک خون

1594368324-sayadi.png

سمت: معاونت آموزشی و پژوهشی وعضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:166

پست الکترونیکی: m.sayadi@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر سید سعید حسنی

Ph.D خون شناسی آزمایشگاهی و

بانک خون

1594368324-sayadi.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:163

پست الکترونیکی: s.hassani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۳