اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۵۷۷

 

دکتر احسان اله غزنوی راد

Ph.D باکتری شناسی پزشکی

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:252

پست الکترونیکی: e.ghaznavirad@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر فریده جلالی مشایخی

Ph.D بیوشیمی بالینی

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:360

پست الکترونیکی: mashayekhi@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

آقای محمود خسروی

کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و

بانک خون

1595354293-bayatiani.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:8-34173503-086

داخلی:293

پست الکترونیکی: khosravi.mahmood@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر محمد صیادی

Ph.D خون شناسی آزمایشگاهی و

بانک خون

1594368324-sayadi.png

سمت: معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده وعضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:266

پست الکترونیکی: m.sayadi@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹