کارشناسان آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۳۷۵

 

 

خانم فاطمه نوربهشت

کارشناس هوشبری

1594990282-.png

کارشناس رشته: هوشبری مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی روانشناسی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:299

شرح وظایف

خانم سمیه معطی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

1594990222-.png

کارشناس رشته: علوم آزمایشگاهی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

ورودی های: مهر و بهمن 98، مهر و بهمن97و مهر96

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:299           شرح وظایف

خانم  مهسا مخلص آبادی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

1594990450-.png

کارشناس رشته: علوم آزمایشگاهی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی مامایی

ورودی های: بهمن 96 و مهر و بهمن 95

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:299              شرح وظایف

آقای سلمان سلیمی

کارشناس تکنولوژی پرتو درمانی

و تکنولوژی پرتوشناسی

1595185705-salimi.png

کارشناس رشته: تکنولوژی پرتو درمانی و تکنولوژی

پرتوشناسی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:299         شرح وظایف

کلید واژه ها: کارشناسان آموزش دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۹