کارشناسان آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۲۱۳۷

 

 

خانم فاطمه نوربهشت

کارشناس هوشبری

1594990282-.png

کارشناس رشته: هوشبری مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی روانشناسی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199

شرح وظایف

خانم سمیه معطی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

1594990222-.png

کارشناس رشته: علوم آزمایشگاهی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

ورودی های: مهر1401 ،مهر1400 ،بهمن 99

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199         

شرح وظایف

خانم  مهسا مخلص آبادی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

1642872157-.png

کارشناس رشته: علوم آزمایشگاهی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی مامایی

ورودی های: مهر99،بهمن 98ومهر 98 

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199           

شرح وظایف

خانم ثمین طاهری

کارشناس اتاق عمل

1643053091-taheri.png

کارشناس رشته: اتاق عمل مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 209       

 شرح وظایف

آقای وحید عربی

کارشناس تکنولوژی پرتو درمانی و

پرتو شناسی

1642872293-.png

کارشناس رشته: تکنولوژی پرتو درمانی و تکنولوژی پرتوشناسی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 199         

شرح وظایف

کلید واژه ها: کارشناسان آموزش دانشکده پیراپزشکی اراک