کارشناسان آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۲۸۹۲

 

 

خانم فاطمه نوربهشت

کارشناس هوشبری

1594990282-.png

کارشناس رشته: هوشبری مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی روانشناسی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199

شرح وظایف

خانم سمیه معطی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

1594990222-.png

کارشناس رشته: علوم آزمایشگاهی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199         

شرح وظایف

خانم  مهسا مخلص آبادی

کارشناس تکنولوژی پرتو شناسی

1642872157-.png

کارشناس رشته: تکنولوژی پرتو شناسی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی مامایی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی:199           

شرح وظایف

خانم محدثه رحیمی

کارشناس تکنولوژی اتاق عمل

660fda32cd6ca-rahimi.png

کارشناس رشته: تکنولوژی اتاق عمل مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی:کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 199       

 شرح وظایف

خانم نونا شجاع پور

کارشناس تکنولوژی پرتو درمانی

 

65107cb9da208-shojapour.png

کارشناس رشته: تکنولوژی پرتو درمانی مقطع پیوسته

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

شماره تماس:  8-34173503-086 

داخلی: 199         

شرح وظایف

کلید واژه ها: کارشناسان آموزش دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۴۰۳