آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی

تعداد بازدید:۵۱۳۸
آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی

 آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی با امکانات آموزشی متعددی جهت برگزاری دروس عملی فیزیک منظور شده است .

کارشناس : جناب آقای یداله فتحی (دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک )


رشته هایی که درس عملی فیزیک یا فیزیک پزشکی دارند و همچنین آزمایشاتی که برای آنها منظور شده و انجام می شود به شرح ذیل است:

1- رشته علوم آزمایشگاهی (درس عملی فیزیک کاربردی)

آزمایشات: الکتریسیته، نور و توضیح اصول نگهداری و استفاده از  دستگاه های تشخیص طبی2- رشته بهداشت حرفه ای (درس عملی فیزیک یک)

آزمایشات : اندازه گیری (طول وچگالی ) ، مکانیک (قوانین حرکت و معادلات آنها)و سیستم های نوسانی3- رشته بهداشت حرفه ای (درس عملی فیزیک دو)

آزمایشات : امواج، صوت و نور4- رشته پزشکی (درس عملی فیزیک پزشکی)

آزمایشات نور ، وسایل بینایی سنجی و انواع اشعه ها (اندازه گیری اشعه و محاسبه ضریب جذب مواد)5- رشته دندانپزشکی (درس عملی فیزیک پزشکی)

آزمایشات نور ، وسایل بینایی سنجی و انواع اشعه ها (اندازه گیری اشعه و محاسبه ضریب جذب مواد)وسایل و ست های آزمایش موجود در آزمایشگاه عبارتند از :

الف ـ آزمایشات :

امواج مایکروویو – دیاپازون ها و تشدید – امواج مکانیکی طولی وعرضی – مغناطیس والکتریسیته (آهن ربا ، سیم پیچ ، مقاومت ها و خازنها) اسپکتروسکوپی – فاصله کانونی عدسی ها و آیینه ها – ابزارهای نوری (قوانین نور و ضریب شکست ) – پراش وتداخل نور – پلاریمتری – اشعه کاتوی - رادیواکتیو- لوله های صوتی بسته – تداخل امواج از طریق اسیلوسکوپ – لوله کنت – حرکت پرتابی – اصطکاک –قوانین حرکت – قانون هوک – سقوط آزاد – آونگ – لوازم اندازه گیری طول (کولیس رنرسنج  واسفرومتر ) – اشعه ایکس-وسایل بینایی سنجی (تابلو تیز بینی افتالموسکوپ ، تینوسکوپ جعبه عینک و لنز ومتر )


ب ـ دستگاه های تشخیص طبی :

این دستگاه ها اغلب مستعمل و اسقاط بوده و فقط جهت آموزش اصول کار و قطعات داخلی آنها به دانشجویان علوم آزمایشگاهی استفاده می شوند و عبارتند از: متر –  سانتریفوژ – میکروسکوپ – انکوباتور- بنماری – فور- شیکر- اسپکترو فتومتر- فیلم فتومتر- مگنت استایرر

کلید واژه ها: آزمایشگاه بیوفیزیک آزمایشگاه فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱