هوشبری

هوشبری

مقاطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته

رشته /رشته های تحصیلی : هوشبری

هدف: تربیت نیروی انسانی کارآمد که بتوانند به عنوان دستیار زیر نظر متخصص هوشبری در اتاق عمل و اتاق ریکاوری انجام وظیفه نمایند.

معرفی گروه هوشبری

مدیر گروه

 

 

اعضاء هیئت علمی

جناب آقای دکترهوشنگ طالبی

(مرتبه علمی:استادیار)

سرکار خانم دکتر شیرین پازکی

(مرتبه علمی:استادیار)

سرکار خانم منصوره کریمی کیا

(مرتبه علمی:مربی)

متخصص بیهوشی

 

متخصص بیهوشی

 

کارشناس ارشد پرستاری (مراقبتهای ویژه)

کارشناسان

سرکار خانم فاطمه نوربهشت

کارشناس گروه هوشبری

مربیان کارآموزی

سرکارخانم  منصوره کریمی کیا

سرکار خانم الهام محمدی

سرکار خانم رضوان گازرانی

سرکار خانم شاکری

سرکار خانم پریسا محسنی

جناب آقای فرزاد فرشیدپور

کارشناس ارشد پرستاری (مراقبت های ویژه)

کارشناس پرستاری

کارشناس هوشبری

کارشناس هوشبری

کارشناس هوشبری

کارشناس هوشبری

فایل های مرتبط

 

کلید واژه ها: گروه هوشبریدانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۹