علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته

رشته / رشته های تحصیلی: علوم آزمایشگاهی

هدفتربیت نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی علوم آزمایشگاهی به منظور تأمین نیازهای آزمایشگاههای بالینی وتخصصی

معرفی گروه علوم آزمایشگاهی

سمت

نام  ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مدیر گروه

 

جناب آقای دکتر احسان ا له غزنوی راد

(مرتبه علمی:استاد)

 

دکتری باکتری شناسی پزشکی  CV

اعضاء هیئت علمی

جناب آقای دکتر احسان ا له غزنوی راد

(مرتبه علمی:استاد)

جناب آقای محمود خسروی

(مرتبه علمی:مربی)

دکترای  باکتری شناسی پزشکی  CV

 

کارشناسی ارشد خون شناسی CV

کارشناسان

سرکار خانم سمیه معطی

 

سرکار خانم  مهسا مخلص آبادی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

 

کارشناس گروه علوم آزمایشگاهی

مربیان کارآموزی

 

جناب آقای محمود خسروی

جناب آقای  علیرضا مرادآبادی

سرکار خانم زهرا نجفی

 

کارشناسی ارشد خون شناسی

کارشناس ارشد خون شناسی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

 

فایل های مرتبط

کلید واژه ها: گروه علوم آزمایشگاهیدانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۹