فرم نظر سنجی رسالت و اهداف ویژه دانش آموختگان

فرم نظر سنجی رسالت و اهداف ویژه دانش آموختگان
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • رشته*نام کامل
  3
 • در کدام یک از مقاطع تحصیلی به تحصیل مشغول بوده اید*نام کامل
  4
 • بازه زمانی تحصیلی خود را عنوان کنید*نام کامل
  5
 • میزان تحقق اهداف و رسالت های گروه را درهریک از ابعاد زیر چگونه ارزیابی می کنید*نام کامل
  6
 • ارتقا توانمندی اساتید در تدریس*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  7
 • بکارگیری رویکردهای نوین آموزشی در تدریس*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  8
 • بکارگیری رویکردهای دقیق، علمی و دانشجو محور در ارزشیابی*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  9
 • ارتقاء میزان خلاقیت و نوآوری در فرایندهای یاددهی - یادگیری*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  10
 • انتقال دانش و توانمند سازی دانشجو در زمینه وظایف و مسئولیت های حرفه ای*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  11
 • ارتقاء سطح مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری های آموزشی*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  12
 • بهبود هویت حرفه ای وجایگاه اجتماعی پرستاران*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  13
 • ارتقاء سطح کارآمدی شما در قبال وظایف شغلی کنونی و نیاز های جامعه*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  14
 • توسعه پژوهش های کاربردی و مبتنی بر نیاز جامعه*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  15
 • بهبود فرایند دفاع از رساله یا طرح های تحقیقاتی*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  16
 • ارتقاء توانمندی دانشجو در انجام پروژه های تحقیقی*فقط یکی انتخاب کنید
  هیچ
  کم
  متوسط
  زیاد
  17