اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

کاهش تعداد فرزندان دلخواه در همه استان ها نشانه عمومیت موانع فرزندآوری در سطح ملی است/ رابطه مستقیم برون رفت از پیری جمعیت با تکریم نقش مادری و حمایت از مادران باردار

رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک، گفت: اراده برون رفت از بحران جمعیت در هر دولت با اراده برای تکریم نقش مادری، حمایت از مادران باردار، گسترش خدمات تامین اجتماعی، کاهش فقر ...رابطه مستقیم دارد.

ادامه مطلب