فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل بیمارستان آیت ا... طالقانی (۳۳-۱۴۰۱)

۰۸ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۴۲ کد : ۲۸۱۵۰ مناقصات
تعداد بازدید:۱۲۳۸۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری بیمارستان آیت ا... طالقانی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  04/05/1401میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه تاریخ 08/05/1401  
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روزسه شنبه تاریخ 18/05/1401 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روزچهارشنبه  تاریخ 19/05/1401 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 845.280.000ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مزایده مناقصه برون شهری درون شهری


( ۱ )

نظر شما :