فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک ( ۴۹-۱۴۰۱ )

۰۵ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۱ کد : ۳۱۴۸۸ مناقصات
تعداد بازدید:۱۱۳۰۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  04/10/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه   تاریخ  08/10/1401  
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز یکشنبه   تاریخ  18/10/1401 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز دوشنبه   تاریخ  19/10/1401
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  2.290.800.000 ریال  
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل درون شهری برون شهری


( ۱ )

نظر شما :